Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει στα πλαίσια της παρούσας συναλλαγής συμφωνούνται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
Σε περίπτωση πώλησης εξοπλισμού οποιουδήποτε είδους με πίστωση του τιμήματος, ο εξοπλισμός αυτός παραδίδεται από την εταιρεία μας με την επιφύλαξη της παρακράτησης της κυριότητας αυτού μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της χρηματικής οφειλής.
Για την περίπτωση που έχει συμφωνηθεί παράδοση υλικού εξοπλισμού ή παροχής εργασίας οποιασδήποτε φύσης, ο χρόνος της υποχρέωσης του αποδέκτη εξόφλησης του τιμήματος του παρόντος φορολογικού παραστατικου προς εξόφληση της χρηματικής οφειλής αναγράφεται στο πεδίο τρόπος πληρωμής. Για την περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιου χρονικού περιορισμού εξόφλησης του τιμήματος στο παραστατικό, ο χρόνος πληρωμής συμφωνείται ότι δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των 30 (τριάντα) ημερολογιακών ημερών.
Ο λήπτης του παρόντος φορολογικού στοιχείου δηλώνει υπεύθυνα ότι έλαβε γνώση του περιεχομένου των συμφωνιών αυτών και ότι τις αποδέχεται ρητά.

elΕλληνικά